در «بهار دل‌کش رسید و دل به جا نباشد» با صدای شجریانِ پدر و تارِ لطفی خودتان را غرق لذت کنید.

193

در «بهار دل‌کش رسید و دل به جا نباشد» با صدای شجریانِ پدر و تارِ لطفی خودتان را غرق لذت کنید.

تقدیم‌ به‌ شما خوبان

Artikal

ویدئو های بیشتر