موبد:باید به سراسر ایران‌ زمین پندنامه بفرستیم

163

موبد:باید به سراسر ایران‌ زمین پندنامه بفرستیم
زن:پندنامه بفرست ‌ای موبد،اما اندکی نان نیز بر آن بیفزای
ما مردمان از پند سیر آمده‌ایم و بر

ویدئو های بیشتر