عمل جراحی یک نوجوان بدون بیهوشی،

152

عمل جراحی یک نوجوان بدون بیهوشی،
او با تلاوت قرآن درد را تحمل کرد

ویدئو های بیشتر