پسری که در کانادا مورد تمسخر دوست دختر سابق و دوستان او قرار گرفته. اینجوری تلافی کرد

61

پسری که در کانادا مورد تمسخر دوست دختر سابق و دوستان او قرار گرفته. اینجوری تلافی کرد
علت این کار خود را پخش کردن عکس آل.تش که سایز کوچکی داشت

ویدئو های بیشتر