یاد ایام جوانی...

135

یاد ایام جوانی...
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
کنون با بار پیری آرزومندم که برگردم
به دنبال جوانی ک

ویدئو های بیشتر