📹 قتلگاه فکه | تصاویر کمتردیده شده از پیکرهای تفحص شده شهیدان عملیات والفجر مقدماتی در گودال قتلگاه

64

📹 قتلگاه فکه | تصاویر کمتردیده شده از پیکرهای تفحص شده شهیدان عملیات والفجر مقدماتی در گودال قتلگاه

ویدئو های بیشتر