کنایه رشیدپور با افزایش قیمت دلار ؛

66

کنایه رشیدپور با افزایش قیمت دلار ؛
خارج اگر خوب بود، مسئولانشان فکری به حال قیمت دلارشان می‌کردند/ از ما یاد بگیرند که هشتصد سال است ارزش هز

ویدئو های بیشتر