رستورانی در بلغارستان وجود

21

رستورانی در بلغارستان وجود دارد که تمام گارسون های آن دیوانه هستند. بیش از 90 درصد سفارشات به مقصد نمیرسد و تمام سود رستوران خرج درمان آن‌ها و

ویدئو های بیشتر