ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! بر ما نظر اندازی! تو را به شاخ نباتت قسم...

103

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! بر ما نظر اندازی! تو را به شاخ نباتت قسم...

خُب، کجا رو علامت زده بودم😄😁

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯
📍 📍

ویدئو های بیشتر