ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! بر ما نظر اندازی! تو را به شاخ نباتت قسم...

4

ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! بر ما نظر اندازی! تو را به شاخ نباتت قسم...

خُب، کجا رو علامت زده بودم😄😁

🇯‌🇴‌🇮‌🇳 ↯
📍 📍

ویدئو های بیشتر