درگیری لفظی پارسایی نماینده شیراز با نماینده ایران‌خودرو

108

درگیری لفظی پارسایی نماینده شیراز با نماینده ایران‌خودرو

خیانت اینه که شما سالی 17 هزار آدم می‌کشید
سالی 330هزار نفر را مصدوم می‌کنید

:

ویدئو های بیشتر