درگیری لفظی پارسایی نماینده شیراز با نماینده ایران‌خودرو

8

درگیری لفظی پارسایی نماینده شیراز با نماینده ایران‌خودرو

خیانت اینه که شما سالی 17 هزار آدم می‌کشید
سالی 330هزار نفر را مصدوم می‌کنید

:

ویدئو های بیشتر