📺بعد از #تکذیب مقامات دولتی

73

📺بعد از #تکذیب مقامات دولتی

🔹عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت و معدن ایران دیشب در برنامه #پایش تاکید کرد:
#کود_انسانی از #ترکیه وارد کرد

ویدئو های بیشتر