وای بر مذهبی‌ها...

87

وای بر مذهبی‌ها...
سخنرانی بسیار زیبای استاد رحیم پورازغدی در رابطه با مستمندان و محرومان

ویدئو های بیشتر