جدیدترین تکنولوژی که قراره به زودی تو هواپیماهای ایران به بهره برداری برسه و ما بتونیم تو حداقل زمان ممکن سقوط کنیم

180

جدیدترین تکنولوژی که قراره به زودی تو هواپیماهای ایران به بهره برداری برسه و ما بتونیم تو حداقل زمان ممکن سقوط کنیم

Join →

ویدئو های بیشتر