بعد بگین مسئولین بفکر نیستن،آب و گاز رو با هم رسوندن؛ دل ما رو هم شاد کردن 🤣😂

107

بعد بگین مسئولین بفکر نیستن،آب و گاز رو با هم رسوندن؛ دل ما رو هم شاد کردن 🤣😂

🆔 🔥💯‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ویدئو های بیشتر