‍ ️امیرآبادی نماینده قم از افرادی سخن می‌گوید که در قم مستاجر بودند و اکنون در نیاوران خانه ۲ هزار متری دارند!

17

‍ ️امیرآبادی نماینده قم از افرادی سخن می‌گوید که در قم مستاجر بودند و اکنون در نیاوران خانه ۲ هزار متری دارند!

ما هم بهر تماشای جهان آمدیم

ویدئو های بیشتر