یک شـب پراز آرامش

133

یک شـب پراز آرامش
یک دل شـاد و بی غصه
و یک دعای خیـر ازته دل
نصیـب لحظه ‌هاتـون
در این شب سرد زمستـانی

خونه دلتـــ♡ــون گرم

"شبـــتون بخیر و

ویدئو های بیشتر