‏تو ماشین گوشی بگیری دستت میزنن, تو خیابون بگیری دستت میزنن, تو جیبت بذاری میزنن, باید رید تو این وضعیت.! _حواستون جمع باشه

39

‏تو ماشین گوشی بگیری دستت میزنن, تو خیابون بگیری دستت میزنن, تو جیبت بذاری میزنن, باید رید تو این وضعیت.! _حواستون جمع باشه

Amin

ویدئو های بیشتر