🅾 چطوری انحراف انگشت شست پا رو از بین ببریم ؟ 🤔

29

🅾 چطوری انحراف انگشت شست پا رو از بین ببریم ؟ 🤔

کافیه روزانــه با استفاده از یک کش این حرکت رو ۱۵ دقیقه انجام بدید ☝️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ویدئو های بیشتر