وقت خواستن حاجت ها از خدا خجالت نکشید !

92

وقت خواستن حاجت ها از خدا خجالت نکشید !
#درس_اخلاق

افسران :

ویدئو های بیشتر