این فیلم حقایقی تکان دهنده را از قتل ۷۳هزار ایرانی برای اولین بار افشا میکند...

92

این فیلم حقایقی تکان دهنده را از قتل ۷۳هزار ایرانی برای اولین بار افشا میکند...

اما قاتلان از انتقام سخت ما ایرانیها بشدت به وحشت افتاده اند

ویدئو های بیشتر