❌🎥 فیلم دیده نشده از بنی صدر ‼️👆

138

❌🎥 فیلم دیده نشده از بنی صدر ‼️👆

🔺طرفداران بنی صدر مردم را کتک میزنند و کارت های شناسایی مردم را به بنی صدر میدهند!!
🔺امام: بنی صدر شم سی

ویدئو های بیشتر