لحظه سرقت دریچه فاضلاب!😳

18

لحظه سرقت دریچه فاضلاب!😳
حداقل یه چوبی تخته ای میزاشتی روش، کسی صدمه نبینه😐

ویدئو های بیشتر