🎥 مترجم های قبل از تو سوتفاهم بود!

193

🎥 مترجم های قبل از تو سوتفاهم بود!
مصاحبه بعد از بازی خداداد عزیزی با گزارشگر استرالیایی!!

فقط دست خداداد که رو دوش مترجمه 😄


😂👍

ویدئو های بیشتر