جمله خواستن توانستن است عینیت یافته است

132

جمله خواستن توانستن است عینیت یافته است
کشتی پرنده دیده بودیم. فیل پرنده هم دیده بودیم. اینم سگ پرنده

ویدئو های بیشتر