حضرت‌پور شهردار ارومیه کنار خانه تخریب شده ایستاده و تایید میکنه که خانه متعلق به خانواده ۳ معلول است و میگه به جاش زمین دیگری میدیم بهشون...

32

حضرت‌پور شهردار ارومیه کنار خانه تخریب شده ایستاده و تایید میکنه که خانه متعلق به خانواده ۳ معلول است و میگه به جاش زمین دیگری میدیم بهشون...

ویدئو های بیشتر