🎥 افشاگری حجت الاسلام دانشمند خطیب معروف علیه #شیعه_انگلیسی: من خودم زمانی در شبکه های آنها بودم

81

🎥 افشاگری حجت الاسلام دانشمند خطیب معروف علیه #شیعه_انگلیسی: من خودم زمانی در شبکه های آنها بودم
چند سال قبل فهمیدم ظاهر کارشان امام حسین اس

ویدئو های بیشتر