😔چرا اینگونه شد ازمن کنید گوش😔

36

😔چرا اینگونه شد ازمن کنید گوش😔
شده مهر و محبت ها فراموش😔
دگر از بذل و بخشش ها اثر نیست😔
زانصاف و مروتها خبر نیست😔
🌴جالب و اموز

ویدئو های بیشتر