گردوندن جهاز عروس در مراسم عروسی !

106

گردوندن جهاز عروس در مراسم عروسی !
اون کمد دو قلو بزرگه رو کجای دلم بزارم 😂😂😐

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ویدئو های بیشتر