با همین گوگولی میشه راحت از هر دختری واسه ازدواج بله رو گرفت

200

با همین گوگولی میشه راحت از هر دختری واسه ازدواج بله رو گرفت
فقط همین باشه
با یه کم عشق
با چند میلیارد تومن ناقابل
همین 😌

🆔 | مسترگیف

ویدئو های بیشتر