با همین گوگولی میشه راحت از هر دختری واسه ازدواج بله رو گرفت

59

با همین گوگولی میشه راحت از هر دختری واسه ازدواج بله رو گرفت
فقط همین باشه
با یه کم عشق
با چند میلیارد تومن ناقابل
همین 😌

🆔 | مسترگیف

ویدئو های بیشتر