آشپز هندی برای آشپزی دستش ر

101

آشپز هندی برای آشپزی دستش را داخل روغن داغ تا200درجه فرو میبرد بدون اینکه صدمه ای ببیند.او میگوید از25سال پیش به اینکه روغن او را نمیسوزاند پی ب

ویدئو های بیشتر