🔴وزیر کار گفتند ارزش خانەمن #فقط چار/پنج میلیاردتومن میشه

77

🔴وزیر کار گفتند ارزش خانەمن #فقط چار/پنج میلیاردتومن میشه
یعنی(5,000 میلیون تومن)
🔹وما مردم توخونه ای میشنیم از60 تا 600میلیون تومن
مرسی که فاصل

ویدئو های بیشتر