"آتش کنترل شده" روشی جالب واسه احیای جنگله وقتیکه گیاهان بخاطر کمبود منابع باید واسه نور، مواد غذایی و رطوبت با هم بجنگن !

39

"آتش کنترل شده" روشی جالب واسه احیای جنگله وقتیکه گیاهان بخاطر کمبود منابع باید واسه نور، مواد غذایی و رطوبت با هم بجنگن !

ببینید این آتش چطور

ویدئو های بیشتر