🎥 نادر قاضی پور موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی: در طول ۵ سال آجر روی آجر مسکن کارگران نگذاشتید، شما اعتقادی به کارگران ندارید

80

🎥 نادر قاضی پور موافق استیضاح وزیر راه و شهرسازی: در طول ۵ سال آجر روی آجر مسکن کارگران نگذاشتید، شما اعتقادی به کارگران ندارید

ویدئو های بیشتر