🎥 تلاش برای تلفظ موزه لوور در مجلس🤦🏻‍♂

114

🎥 تلاش برای تلفظ موزه لوور در مجلس🤦🏻‍♂
لووُر
لووِر
لوُوُر
لوبر
...

Join 🔜 🚩

ویدئو های بیشتر