وزیر کار یه جوری میگه ارزش خونه من چهار_پنج میلیارد بیشتر نیست که انگار از پول خرد توجیبی صحبت میکنه!

92

وزیر کار یه جوری میگه ارزش خونه من چهار_پنج میلیارد بیشتر نیست که انگار از پول خرد توجیبی صحبت میکنه!

:

ویدئو های بیشتر