💥 آخرین آمار تلفات قربانیان حوادث چهارشنبه پایان سال ؛

15

💥 آخرین آمار تلفات قربانیان حوادث چهارشنبه پایان سال ؛

🎥 کولیوند، رئیس اورژانس: تاکنون 464 مصدوم، 17 قطع ، 158 سوختگی درجه 2 و 3 و 157 مورد آسی

ویدئو های بیشتر