مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود./ کل موجودی حساب دخترم 638 هزار تومان بود. دخترم می‌گفت نگو آبرویمان می‌رود.

118

مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود./ کل موجودی حساب دخترم 638 هزار تومان بود. دخترم می‌گفت نگو آبرویمان می‌رود.

ویدئو های بیشتر