آخوندی در مجلس:مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود./ کل موجودی حساب دخترم 638 هزار تومان بود. دخترم می‌گفت نگو آبرویمان می‌رود.

149

آخوندی در مجلس:مبلغ موجودی حسابم چهار و نیم میلیون تومان بود./ کل موجودی حساب دخترم 638 هزار تومان بود. دخترم می‌گفت نگو آبرویمان می‌رود.

🆘

ویدئو های بیشتر