#غول_قوطی
آخرین سه شنبه سال را با بر افروختن آتش
و پریدن از روی آن به استقبال نوروز میرویم...
سرخی تو از من ، زردی من از تو
#چهارشنبه_سوری
#نه_به_

ویدئو های بیشتر