📺 تخلیه ۱۰۰ غیرنظامی از غوطه شرقی دمشق؛ قرار است این افراد به ادلب در شمال سوریه منتقل شوند

36

📺 تخلیه ۱۰۰ غیرنظامی از غوطه شرقی دمشق؛ قرار است این افراد به ادلب در شمال سوریه منتقل شوند

ویدئو های بیشتر