فریاد برخی نمایندگان در هیئت رئیسه روند استیضاح وزیر راه را مختل کرد./ آخوندی: واقعا صحبت کردن در این شرایط سخته ولی چشم

41

فریاد برخی نمایندگان در هیئت رئیسه روند استیضاح وزیر راه را مختل کرد./ آخوندی: واقعا صحبت کردن در این شرایط سخته ولی چشم

ویدئو های بیشتر