⭕️ در این #کلیپ ادعا شده یدک کش ها عامدانه بر کف جاده در پیچ ها گازوئیل میریزند تا ما شین ها دچار آسیب شده و طبعا با آنها تماس گرفته شود

163

⭕️ در این #کلیپ ادعا شده یدک کش ها عامدانه بر کف جاده در پیچ ها گازوئیل میریزند تا ما شین ها دچار آسیب شده و طبعا با آنها تماس گرفته شود

ویدئو های بیشتر