🎥بیگی(موافق استیضاح): در روزهای اخیر شاهد پیامک‌هایی بودیم که اگر وزیر کار استیضاح شود کارگران تجمع خواهند کرد

101

🎥بیگی(موافق استیضاح): در روزهای اخیر شاهد پیامک‌هایی بودیم که اگر وزیر کار استیضاح شود کارگران تجمع خواهند کرد

ویدئو های بیشتر