🎥تاج گردون موافق استیضاح وزیر کار: حتی هواپیمای ATR بیمه هم نبود!/ قول، قوم و پول را به کار گرفتید تا استیضاح نشوید!

121

🎥تاج گردون موافق استیضاح وزیر کار: حتی هواپیمای ATR بیمه هم نبود!/ قول، قوم و پول را به کار گرفتید تا استیضاح نشوید!

〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 🇮🇷

ویدئو های بیشتر