لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

75

لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

بندر بن خالد بن عبدالعزيز در اعتراض به بازگرداندن وی به عربستان خودش را به پایین پرت کرد و جانش را

ویدئو های بیشتر