لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

195

لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

بندر بن خالد بن عبدالعزيز در اعتراض به بازگرداندن وی به عربستان خودش را به پایین پرت کرد و جانش را

ویدئو های بیشتر