داعش بعد از دیدن این صحنه بیانیه داده: خاورمیانه یا جای ماست یا ایرانیا

79

داعش بعد از دیدن این صحنه بیانیه داده: خاورمیانه یا جای ماست یا ایرانیا

👇

ویدئو های بیشتر