🔴 لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

140

🔴 لحظه خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن

بندر بن خالد بن عبدالعزيز در اعتراض به بازگرداندن وی به عربستان خودش را به پایین پرت کرد و جانش

ویدئو های بیشتر