کل قرآن رﻭ ختم کرﺩ اشهدشم خوند 🤣

25

کل قرآن رﻭ ختم کرﺩ اشهدشم خوند 🤣

👈💯

ویدئو های بیشتر