‏در روز فوت استیون هاوکینگ یادی کنیم از نظریه پرداز ایرانی که رقیب اصلی استیو و گالیله است و خیلی بهش توجه نشد.

128

‏در روز فوت استیون هاوکینگ یادی کنیم از نظریه پرداز ایرانی که رقیب اصلی استیو و گالیله است و خیلی بهش توجه نشد.

قدرشناس استعدادها و دانشمندا

ویدئو های بیشتر