یک اتفاق امیدوار کننده در علم پزشکی کشور!

70

یک اتفاق امیدوار کننده در علم پزشکی کشور!
تولید قطره برای بهبود زخم های دیابتی که منجر به قطع دست و پا و مرگ بیمار میشد..!

ویدئو های بیشتر